O oddílu

Co přináší studium bojových umění?

Bojové umění napomáhá učit děti respektu, sebedisciplíně, odpovědnosti a socializaci. Je pravdou, že mnoho rodičů, jejichž děti trpí poruchou pozornosti případně hyperaktivitou, hovoří o skvělých výsledcích takového výcviku, neboť sebekontrola a koncentrace jsou právě ty dovednosti, které jsou u tohoto typu dětí méně vyvinuté.

Rodiče jako přínos dále často uvádějí korekci sebedůvěry na rozumnou míru, zvýšení sebedisciplíny, sebekontroly, koncentrace, trpělivosti, soustředění, vytrvalosti, odhodlání, odvahy, zlepšení fyzických dovedností, pozitivnější energii, zlepšení fyzické kondice, koordinace, flexibility, síly, rychlosti a rovnováhy. Bojové umění učí děti k životu přistupovat aktivně a nebýt pouze obětí životních situací. V dnešní době výuka bojového umění vyvažuje negativní vzory chování, které děti dostávají z filmů, televize a jiných forem moderní kultury.

Ju-jutsu učí použít sílu a váhu protivníka proti němu samotnému. Techniky se cvičí ve dvojicích, což učí děti spolupracovat. Při cvičení vzniká mezi dětmi silný vztah porozumění a vytváří se přátelství nezřídka na celý život.

Psychoterapeut Bernstein tvrdí, že lidé se snaží podmanit ty, které je snadné si podmanit. Výuka bojového umění učí děti mít dobré držení těla a sebedůvěru podívat se druhému do očí a rázně a jasně říct „Nech mě nebo se budu bránit!“. Pokud toto nezafunguje, potom nastoupí na řadu efektivní technika, která umožňuje ubránit se.

Jak to probíhá?

Typická hodina začíná a končí poklonou učiteli a vzájemnou úklonou. Etiketa a chování jsou v bojových uměních, stejně jako v životě, velmi důležité a cvičení děti nenásilnou formou vede k následování hlavních myšlenek Hakkryu Ju-Jutsu, což je: neprovokovat, neodporovat, nezranit. (Více o filozofii Hakkoryu Ju-Jutsu zde.)

Po zahřívacích cvičeních a základní gymnastice se děti učí speciálním dovednostem, které zahrnují základy přemisťování, základní techniky vyprošťování z úchopů, sevření a držení ve stoji i na zemi, vychylování partnera z rovnováhy a také jednoduché aplikace. To vše vyžaduje plnou koncentraci a pozornost.

Co nabízíme?

Děti se učí nejen fyzický únik z nepříjemné situace, ale jsou vedeny jak k obecné ostražitosti, tak ke stupňované verbalizaci konfliktu, což je pro děti většinou nejlepší možná obrana. Děti učíme na konflikt ústně reagovat tak, aby na sebe dokázaly upoutat pozornost okolí a najít ve své blízkosti bezpečné místo, kam se v případě nutnosti uchýlit. Učíme je také, jak nepodlehnout léčkám dospělých a jak na ně reagovat. Nejlepší je samozřejmě všem nebezpečným situacím předcházet. Cílem tréninků Jujutsu pro děti je získat takové dovednosti, aby děti dokázaly vyhodnotit, kde je bezpečně, a kde je méně bezpečně, a reflexivně dokázaly reagovat, kdyby je něco nebo někdo ohrožoval. Za zmínku stojí bezpečné pády – málokdo ví, jak se při upadnutí správně skulit, aby si neporanil hlavu, páteř nebo jiné důležité části těla. Na výuku bezpečných pádů se Bojovníček zaměřuje jako jeden z mála.

Děti získávají návyky, které jim budou sloužit po celý život, nejen v případě, že by je na ulici něco potkalo, ale i v každodenním životě - například ve škole, pokud by se setkaly se šikanou. Šikana není nic jiného, než nezdravý, útočný přístup k lidem ve svém okolí. Právě zdravý přístup ke svým vrstevníkům je to, na co v oddíle klademe velký důraz, a děti vychováváme k tomu, aby pomáhaly nově příchozím. Naším cílem je naučit děti soucítit s ostatními, ale pokud už se dostanou do situace, která je pro ně nepříjemná, aby se dokázaly adekvátně bránit, chránit a věděly, kam se obrátit o pomoc, ale hlavně aby si také uměly o pomoc říci.

V neposlední řadě si děti při pravidelných setkáních osvojí základní japonské názvosloví běžně používané v bojových uměních a také získají náhled na japonskou kulturu, která je s Hakoryu Ju-Jutsu neodmyslitelně spjata.

Jak děti ví, že se zlepšily?

Pokrok je znázorněn systémem pásků a mezistupňů, který provede začátečníka od bílého pásku, přes mnoho barevných až k pásku černému. Provádění testů na každý pásek je dobrá průprava ve stanovování a dosahování cílů. Děti se naučí, že trochou sebezapření a prací se sami dokáží dostat ke kýženým cílům, což je odměněno formou pásku a oceněním kolektivu.

Co je ale možná nejvíce důležité, jak tvrdí experti, je respekt, kterému se děti učí například formou úklony, tichého stání a čekání na další pokyn.

Jak uvádějí výzkumy, tyto dovednosti se přenáší do běžného života a do školy, kde se děti zlepšují v chování a dokonce i ve známkách.

Co a jak učíme?

Metodika výuky obsahuje cviky, kdy ve dvojici je vždy začátečník a pokročilý, přičemž pokročilý je v roli učitele a je nápomocný nově příchozímu do skupiny. To vede nejen k lepší a větší integraci dětí do již existujícího kolektivu, ale dává to možnost pokročilejším rozvíjet své komunikační dovednosti, uvědomit si při učení někoho druhého atributy prováděné techniky a prohloubení souvislostí v předváděném cviku. Proces vysvětlování fixuje správné návyky, umožňuje dětem sdílení nabytých zkušeností a zažívání pocitu vlastní důležitosti v momentě, kdy jsou nápomocni druhému, což v nich pěstuje zdravé sebevědomí. Každý si asi zažil, že nejvíce se člověk učí učením druhých. Bylo by škoda o to děti ochudit. Domníváme se, že je to proces prospěšný jak začátečníkovi v adekvátnosti sdělení od vrstevníka, tak v možnosti sdílení vědomostí pro pokročilé. V neposlední řadě je to metoda přirozeně integrující celou skupinu.

Učíme techniky vyprošťování, vychylování partnera z rovnováhy za účelem ztráty stabilního postoje a znemožnění dalšího boje. Věnujeme se nácviku pádů a základní gymnastice. Děti cvičí pohyb po tatami, tai sabaki - vyhýbání se útoku ustoupením či změnou své pozice vůči agresorovi a také techniky boje na zemi - držení, přechody na zemi, dovednost udržet těžiště u země, eliminovat útok na zemi, dovedností nenechat se hodit, či setřást se z již získaného držení. Cvičíme také dovednost plynulého se navázání se na pohyb partnera, což je jedna z klíčových dovedností v rámci boje JuJutsu, kdy se využívá principu neodporování a přesměrování síly a energie útočníka proti němu samému.

Děti musí mít zažité, že pokud se jim něco nelíbí, mají právo říci NE! Musí však znát hranice použití naučených technik.

Naším cílem je za pomoci osvědčených i inovativních metod děti rozvíjet v umění sebeobrany, v oblasti etiky i tělesného a duševního rozvoje při maximálním ohledu na  jejich dlouhodobé duševní i fyzické zdraví. To je však úkol vyžadující neustálé rozvíjení dovedností trenérského týmu, studium vhodných metodik a naslouchání rad odborníků. Pokud si někdy všimnete např. změny metodiky, či výraznější změny komunikace, nebude se jednat o svévolnou změnu, ale o změnu vyvolanou novými poznatky učiněnými odborníky v oboru.